Dotypay

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné podmínky užívání platebních terminálů a poskytování služeb prostřednictvím platebních terminálů (dále jen „VOP“) společnosti Solitea Pay, s.r.o., se sídlem Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno, IČ 255 95 091, DIČ CZ25595091, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 36888, (dále jen „Solitea Pay“). Pro účely těchto VOP se rozumí: Uživatelem osoba, které užívá Zařízení zpravidla k výkonu své podnikatelské činnosti; Zařízením platební terminály zapojené do sítě řízené prostřednictvím sytému provozovaného společností Solitea Pay; Smlouvou dohoda mezi Solitea Pay a Uživatelem, o způsobu užívání Zařízení, Aplikací a Služeb; Aplikací softwarové řešení instalované v zařízení, které umožňuje použití Zařízení k poskytování Služeb; Službou platební služby a další služby jejichž poskytování zařízení technicky umožňuje a jejíž poskytování je současně umožněno společností Solitea Pay; Transakcí úhrada ceny nebo její části za dodané zboží nebo poskytnutou službu prostřednictvím Zařízení nebo jakýkoliv jiný přenos dat prostřednictvím Zařízení. Partnerem je subjekt, který na základě smlouvy se Solitea Pay nabízí její služby a/nebo Zařízení svým klientům.

1. Přihlášení Zařízení

Uživatel je oprávněn užívat Aplikace a Služby za předpokladu předchozího řádného přihlášení Zařízení do sítě řízené prostřednictvím sytému provozovaného společností Solitea Pay na základě pokynů poskytnutých Partnerem nebo přímo Solitea Pay. Používání Aplikací a Služeb bez předchozího přihlášení způsobem uvedeným výše je zakázáno. Úspěšným přihlášením udělí Solitea Pay souhlas Uživateli k užívání Aplikací na Zařízení v souladu s ustanoveními těchto VOP. Přihlášením Zařízení vzniká mezi Solitea Pay a Uživatelem smlouva (dále jen „Smlouva“), jejímž obsahem jsou práva a povinnosti vyplývající z těchto VOP. Přihlášením Zařízení Uživatel vyslovuje souhlas s těmito VOP a potvrzuje, že s nimi byl seznámen. Přihlášením Zařízení Uživatel potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že Aplikace je autorským dílem chráněným podle ustanovení autorského zákona a jakýkoliv zásah nebo nakládání s Aplikací jinak, než způsoby popsanými v těchto VOP, jsou možné pouze po předchozím souhlasu Solitea Pay. Přihlášením Uživatel bere na vědomí, že jakýkoliv zásah do Zařízení nebo použití aplikace necertifikované Solitea Pay je možný pouze s předchozím souhlasem Solitea Pay, s výjimkou zásahu autorizované servisní organizace Solitea Pay.

2. Povinnosti Uživatele

Uživatel nese veškeré náklady, které vzniknou v souvislosti s užíváním zařízení (elektrická energie, telekomunikační služby apod.), není-li písemně se Solitea Pay sjednáno jinak. Uživatel se zavazuje hradit poplatky za Služby ve výši a způsobem stanoveným poskytovateli těchto Služeb. Uživatel je povinen zabezpečit, aby Zařízení bylo používáno řádně (zejména trvale nebo přechodně připojeno pouze k elektrické síti parametrů 230V/50Hz), a to výhradně k účelu, ke kterému je určeno a zavazuje se neumožnit třetí osobě užívání Služeb prostřednictvím Zařízení bez předchozího písemného souhlasu Solitea Pay. Při používání Zařízení a Služeb je Uživatel povinen dodržovat pokyny a instrukce obsažené v poskytnutých návodech k použití a v souladu s technickou specifikací Zařízení dostupnou na adrese www.soliteapay.com. Opravy nebo jiné zásahy do Zařízení využívaného k poskytování Služeb, které překračují rámec běžné údržby dle návodu k použití, mohou být provedeny pouze pověřenými pracovníky Solitea Pay nebo jeho subdodavateli. Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Solitea Pay o veškerých změnách týkajících se jeho osoby, zejména o změnách jeho obchodní firmy, sídla, bankovního účtu apod. Tím nejsou dotčeny informační povinnosti Uživatele sjednané s poskytovateli Služeb. Uživatel je povinen informovat Solitea Pay bez zbytečného odkladu, že se stal nespolehlivým plátcem, bylo proti němu zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení, nebo že vstoupil do likvidace. Neoznámení těchto skutečností se považuje za hrubé porušení povinností Uživatele způsobující Solitea Pay vážnou újmu.

3. Souhlas Uživatele

Uživatel uděluje souhlas Solitea Pay
  • – se zpracováním identifikačních údajů Uživatele a údajů týkajících se jeho podnikatelské činnosti, – aby třetí osoba zajišťující zpracování Transakcí uskutečněných prostřednictvím Zařízení zpřístupnila Solitea Pay veškeré informace o Transakcích.

4. Odhlášení Uživatele

Uživatel je oprávněn ukončit Smlouvu vzniklou způsobem uvedeným v bodě 1. písemnou výpovědí zaslanou na adresu sídla Solitea Pay, přičemž vypověď se stane účinneou prvním dnem následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Solitea Pay. Solitea Pay je oprávněna ukončit vzniklou Smlouvu a odpojit Zařízení ze své sítě pokud je užívání Zařízení nebo Aplikace prováděno v rozporu s těmito VOP, Uživatel uskutečnil, pokusil se uskutečnit nebo umožnil zásah do Aplikace, Uživatel porušil nebo nesplnil jakýkoliv svůj závazek dle těchto VOP, ve vztahu k Zařízení nastane mimořádný nárůst reklamací realizovaných Služeb, nachází-li se Uživatel v úpadku, likvidaci, nebo bylo proti Uživateli zahájeno exekuční řízení. Solitea Pay zašle oznámení o odhlášení Uživatele na emailovou adresu Uživatele bez zbytečného odkladu poté, co bude Zařízení odpojeno nebo bude o odpojení rozhodnuto.

5. Závěrečná ustanovení

Pro případ, že kterékoli ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, nevymahatelným či zdánlivým, nebude mít tato neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost za následek neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost zbývajících ustanovení VOP. Smluvní strany se dohodly, že VOP mohou být ze strany Solitea Pay jednostranně měněny či doplňovány, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci s Uživatelem a/nebo změn Služeb poskytovaných prostřednictvím Zařízení. Solitea Pay je dále oprávněna jednostranně změnit VOP tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní nebo licenční podmínky jejích obchodních partnerů. Uživatel bude o změně a/nebo doplnění VOP informován na webových stránkách www.soliteapay.com a/nebo e-mailem a to nejméně 7 dnů před účinností této změny či doplnění VOP. Touto změnou či doplněním nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Uživatel má právo změnu či doplnění VOP odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu písemně vypovědět, a to nejpozději do data nabytí účinnosti změněných a/nebo doplněných VOP. Nevyužije-li Uživatel tohoto práva do data nabytí účinnosti změněných a/nebo doplněných VOP, platí, že s obsahem změněných či doplněných VOP vyslovil souhlas. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že změny VOP provedené v jeho prospěch je Solitea Pay oprávněna oznámit i ve lhůtě kratší než která je uvedena výše. Smluvní strany se podle § 1895 Občanského zákoníku dohodly, že jakákoliv práva či povinnosti ze Smlouvy či Smlouva jako celek může být Solitea Pay převedena nebo postoupena na třetí osobu, s čímž Uživatel v souladu s § 1897 odst. 1 Občanského zákoníku vyslovuje předem svůj souhlas. Uživatel může jakákoliv svá práva či povinnosti ze Smlouvy či Smlouvu jako celek postoupit nebo převést na třetí stranu pouze s předchozím písemným souhlasem Solitea Pay. Solitea Pay je oprávněna jednostranně započíst veškeré své pohledávky vůči Uživateli, a to včetně pohledávek nesplatných. Odchylná ujednání jakékoliv smlouvy uzavřené písemně mezi Uživatelem a Solitea Pay mají přednost před ustanoveními těchto VOP. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 3. 2020.